Полимеризация

Полимеризацията е химична реакция на съединяване на нискомолекулни съединения (мономери) във високомолекулни съединения (полимери) с елементарен състав, еднакъв със състава на мономерите. С помощта на процеса полимеризация се получават синтетичен каучук, пластмаси, синтетични влакна и други. По принцип полимерите не са разтворими във вода но за сметка на това се разтварят лесно в бензен, толуен и други. Плътността на полимерите варира от о,8 до 2,5 грама на кубичен сантиметър.

Процеса на полимеризация включва следните дейности:

  • Създаване на активен център
  • Нарастване на веригата
  • Прекъсване на веригата

Начините за полимеризация биват няколко основни вида:

  • блокова полимеризация
  • полимеризация чрез суспензия
  • полимеризация чрез емулсия
  • полимеризация чрез разтвор