Колофон

Колофона е прозрачно жълто до жълтокафявокрехко вещество, продукт от дестилацията на смола от иглолистни дървета. Бидейки варен с основи, колофона дава смолен сапун, употребяван в хартиената, сапунената, лаковата и текстилната промишленост, за сикативи, за намазване на лъкове на струнни инструменти, в електротехниката и други. Основното приложение на колофона за не промишлени цели е при запояване на даден елемент с поялник (така наречения флюс използван при запояване с тинол или калай в който се потапя човката на поялника).КолофонДруга разновидност на колофона е колофоновата паста която представлява колофон в почти течно състояние (като се нагрее от поялника става напълно течно).