Капитал

Капитал това е стойност, която чрез експлоатацията на наемни работници носи принадена стойност. Капитала е основна категория на политическата икономика на капитализма и изразява отношения на експлоатация на наемните работници от капиталиста. Предпоставка за възникването на капитал са стоковото производство и стоковата размяна и превръщането на работната сила в стока (първоначално натрупване на капитал). Карл Маркс дели капитала на:

  • постоянен капитал – част, която се превръща в средства за производство и не променя величината на стойността си в производствения процес.
  • променлив капитал – част, която се превръща в работна сила и изменя стойността си в производствения процес.

В процеса на кръгооборота променливия капитал преминава през три стадия и приема съответно три форми – паричен, производителен и стоков капитал. Исторически той се предшествува от лихварския капитал и търговския капитал. При капитализма търговският и заемният капитал се обособяват като част на промишления капитал и играят подчинена роля. При империализма от срастването на промишления капитал с банковият капитал се образува финансовият капитал. капиталът също така бива:

  • основен капитал – част, която се изразходва за сгради, машини и други съоръжения. Пренася части на стойността си върху готовата продукция.
  • оборотен капитал – изразходва се за работна сила, суровини, спомагателни материали. Прехвърля стойността си върху готовата продукция в продължение на един производствен процес.

С премахването на капиталистическите производствени отношения и унищожаването на частната собственост върху средствата за производство категорията капитал престава да съществува.