Дига

Наименованието дига произлиза от фламандски език (фламандския всъщност е диалект на нидерландския език който се говори в Белгия и съседните и холандски и френски части). Дига всъщност е преградна стена – надлъжно хидротехническо съоръжение с трапецовидно сечение (или двоен трапец ако дигата е висока), построено от местни материали (глинеста почва, камък или бетон). Целта за създаването на дига е, за да може тя да предпазва разположените край моретата или по големите реки (средно и долно течение) низини, населени места и други от заливане при приливи у прииждане на високи води или да коригира течението на реката. Известни са няколко основни видове диги:

  • затворена дига
  • отворена дига
  • направляваща дига
  • обратна дига
  • вътрешна дига
  • заключена дига
  • спяща дига
  • преливаема и непреливаема дига