Земеделие

Земеделие е отглеждането на селскостопански растения и е част от агрономическите науки. Чрез земеделие се поддържа и увеличава почвеното плодородие, регулират се взаимоотношенията между растенията и почвените фактори, за да се получи от единица площ най-голяма продукция при най-малки производствени разходи. Продуктите от земеделието се използват за суровини в промишлеността (памук, цвекло, тютюн), за консумация – пресни и преработени (плодове, зеленчуци), възпроизводство в селското стопанство (семена), основна храна (пшеница, картофи), фураж и други. Земеделието се е зародило през неолита. Първоначално земята е обработвана ръчно, по-късно с дървени оръдия с каменни остриета. Останки от първобитно земеделие са намерени във всички континенти с изключение на Австралия. Орното земеделие започва с производството на метални оръдия и при развито животновъдство използвано за теглителна сила. В България са намерени останки от селскостопански оръдия от всички епохи. В днешно време земеделието е интензивен високопроизводителен отрасъл на селското стопанство.