Валентност на атомите

Валентност, това са свойствата на атом от даден вид да встъпва в химическо взаимодействие с точно определен брой атоми от друг вид. Валентността се определя от броя на свързаните или заместените атоми водород. Например във водата кислородът е двувалентен (или още е във втора валенция). Максималната валентност която може да има един атом е осем. Атомите на инертните газове са от нулева валенция. Важно е да се знае, че атомите на повечето химични елементи имат променлива валенция. Според съвременните схващания валенцията зависи от способността на атомите да отдават, приемат или поделят електрони и да създават химически връзки.