Сконто (дисконто)

Сконто (дисконто) е процентното намаление от сумата на полицата, заплащано на банката от нейния собственик или приемател при представянето и преди настъпването на падежа. На практика сконто е разновидност на лихвата. Отбивът, направен от емисионната банка при покупка на полици от търговски банки, е сконтов процент. Размерът му въздейства върху движението на капитала към производството или го държи в свободна, парична форма. Сконто влияе за приток или отлив на чуждестранен капитал и върху обема на чуждестранния краткосрочен кредит.