Сеизмограф и сеизмични вълни (сеизмология)

Сеизмограф е уред за регистриране на сеизмични вълни, предизвикани от естествено земетресение, взрив, удар и други. Основната част на сеизмографа е инертната маса, поставена така, че при движение на почвата остава в относителен покой спрямо свързаната с почвата част. Сеизмографа може да е:

  • Хоризонтален сеизмограф – за регистриране на хоризонтални сеизмични вълни.
  • Вертикален сеизмограф – за регистриране на вертикални сеизмични вълни.

Сеизмографа се използва най-често в сеизмологията. Сеизмологията е дял от физиката изучаващ причините, разпространението и разпределението на земетресенията и вътрешния строеж на Земята чрез макро и микро наблюдения на сеизмичните вълни. Предмет на сеизмологията е сеизмичното райониране, използвано при строителството. Сеизмометрията разработва методите за инструментални наблюдения в сеизмологията.

Сеизмични вълни, това са еластични вълни, разпространяващи се в Земята вследствие на естествено земетресение, взрив или удар. Сеизмичните вълни биват два вида:

  • Обемни сеизмични вълни (надлъжна P-вълна и напречна S-вълна)
  • Повърхностни сеизмични вълни (L-вълна и R-вълна)

Скоростта на сеизмичните вълни варира в границите на 200 до 13000 метра в секунда и зависи главно от еластичните свойства на средата в която се разпространяват.