Рила планина

Рила (тракийски: Дунакс, Донука) е планина в България. Тя е най-високата планина на Балканския полуостров, с най-висока точка връх Мусала, който е с височина 2925 метра над морското равнище. Планината Рила е част от Рило-Родопския масив. Площта на Рила планина е 2629 квадратни километра, а средната и височина е 1487 метра. Морфографски в Рила са обособени четири дяла:

  • Северозападен дял (Мальовишки) – връх Голям Купен, висок 2731 метра.
  • Централен дял (Скакавишки) – връх Черна поляна, висок 2716 метра.
  • Югозападен дял – Ангелов връх, висок 2643 метра.
  • Източен дял (Мусаленски) – връх Мусала.

Рила планина е изградена от гранит и метаморфни шисти. Като планина Рила е оформена главно през младия терциер и кватернера под влияние на блоково-разломни движения. През кватернера Рила е била заледена. На височина над 2200 метра има много цуркуси, ледникови долини, морени, прагове и други. Рила планина има около 190 циркусни езера (Урдини, Маричини, Мусаленски, Седемте рилски езера и много други). От Рила водят началото си река Марица, Места, Искър, Рилска и други. Като цяло растителността на Рила е етажирана, богата на широколистни гори, иглолистни гори,  клек, алпийска растителност и други. Животните са предимно алпийски, северно и средноевропейски видове. Рила планина е богата на хижи, заслони, курорти: Боровец, Говедарци и други. Като цяло Рила е слабо населена.