Рибонуклеинова киселина (РНК)

Рибонуклеинова киселина (РНК) е сложно високомолекулно органично съединение (нуклеинова киселина). Молекулата и е полинуклеотидна верига, чиято мономерна единица е рибонуклеотид, изграден от захарта Д-рибоза, хетероцикличните бази аденин, гуанин, урацил и цитозин и от фосфатен остатък. Установени са три вида Рибонуклеинова киселина (РНК):

  • рибозомна РНК- в състава на рибозомите. Обхваща две групи молекули. Едната група е с молекулна маса около 1,2-1,5 милиона, другата с около 500000.
  • транспортна РНК (РНК – преносител) – в цитоплазмения и ядрения сок. с молекулна маса около 25000. Специфична е за всяка аминокиселина.
  • информационна РНК – образува се в клетъчното ядро, слабо е застъпена. Молекулната и маса е около 2 милиона.

Информационната рибонуклеинова киселина (РНК) „отпечатва“ (генетичен код) върху себе си информацията, съдържаща се в молекулата на дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) и посредничи между нея и системата, синтезираща белтък, в пренасянето на белезите на наследство.