Риби (Pisces)

Риби (Pisces) са клас гръбначни животни. Рибите имат типично устройство с характерни белези: торпедовидно тяло, достигащо от 7,5 милиметра до 30 метра, приспособително оцветяване, слузеста кожа, покрита с люспи, перките са чифтни (гръдни и коремни перки) и нечифтни (от една до три гръбни, опашна и анална перка). Скелетът на рибите е костен, рядко хрущялен (акулови), мускулите са сегментирани, сърцето е с камера и предсърдие, кръгообращението е с един кръг. Рибите дишат с помощта на хриле. Типични за рибите са плавателен мехур, странична линия, елетрически органи, способност за радиолокация (също и ехолокация). Рибите наброяват около 25000 вида, от които повечето са морски риби. В България се срещат 188 вида. Рибите се размножават с яйца (хайвер), обикновено в големи количества (рибата луна изхвърля около 300 милиона броя яйца). Рибите се хранят основно с планктон, бентос, някои риби са растителноядни, голям брой са хищници. Рибите са много сенни стопански обекти, главно заради месото и хайвера, но не само. За моретата най-масов е улова на селдови риби, а в сладките води – на шаранови риби.