Петрология

Петрологията е наука за произхода и закономерностите при разпределение и изменение на скалите. Дялове на петрологията:

  • петрография
  • физикохимична петрология
  • литология
  • експериментална петрология
  • петрохимия

Петрологията използва методи на геологията, химията, физиката и математиката. Петрологията има важно значение при търсене и проучване на полезните изкопаеми.