Пенисът написал молба

Пенисът написал молба:
Моля, да увеличите заплата ми по следните причини: Занимавам се с тежък физически труд; Работя на голяма дълбочина; В работата си, се хвърлям с главата напред; Не ми се заплаща извънредно за работа през празниците; Работя в тежка обстановка с неблагоприятен климат; Работната ми среда е с повишена температура и влажност; Работното ми място е силно затъмнено и липсва каквато и да било вентилация; Работата ми е тясно свързана с непрекъснат риск от професионални заболявания.
Отговор от Ръководството:
След като разгледахме вашата молба и внимателно изучихме аргументите ви, администрацията реши да отхвърли вашата претенция със следните мотиви: Вие не работите на пълен осемчасов работен ден; Вие заспивате на работа; Не изпълнявате винаги поставените от ръководството указания; Понякога влизате в непредназначени за вас помещения; След работа, оставяте работното си място непочистено; Не спазвате инструкциите по техника на безопасност (като например, не винаги ползвате защитно облекло); Пенсионирате се преди достигане на пенсионна възраст; Отказвате да работите две смени подред; Често напускате работното място, преди да сте изпълнили нормата; Ако всичко казано дотук ви е малко, длъжни сме да ви уведомим, че редовно ви забелязват да влизате и излизате от работното място, носейки две чанти с неизвестно съдържание.