Парично обращение

Паричното обращение е движение на парите в сферата на обращениетои функционирането им като платежно средство и средство на обращението. В различните обществено-икономически формации в обращение са различни монети, банкноти, книжни пари. При домонополистичния капитализъм паричното обращение се регулира стихийно чрез свободната обмяна на банкноти със злато и свободното сечене на пълноценни монети. При общата криза на капитализма книжните пари и монети в обращение не се обменят срещу злато. В социалистическите страни планирането и регулирането на паричното обращение се извършва от баланса на паричните доходи и разходи на населението и касовите планове на емисионните банки. Количеството стоки в обръщение се определя в народно-стопанските планове, а цените им се установяват от държавата.