Пари

Парите са особена стока, отделила се от другите стоки в процеса на размяната и служи за всеобщ еквивалент на всички стоки. Парите възникват при разлагането на първобитнообщинния строй с развитието на размяната и формите на стойността. На различни степени на стоковото стопанство роля на пари изпълняват различни стоки (добитък, кожа и други). Впоследствие ролята на парите се поема от благородните метали (злато, сребро и други). В докапиталистическите формации и при капитализма парите имат следните функции:

  • мярка на стойността – обществено въплъщение на човешкия труд
  • средство за обращение – посредничат в процеса на обращението като реални пари
  • средство за натрупване – образуване на съкровища
  • платежно средство – покупко-продажбата на стоки става на кредит
  • световни пари – златото е всеобщо платежно средство във взаимоотношенията на държавите на световния пазар.

При капитализма парите се превръщат в капитал, оръдие за експлоатация на трудещите се. При социализма парите изразяват социалистическите производствени отношения и са важен лост за развитие на икономиката и укрепване на властта на трудещите се. Необходимостта от пари и техните функции се обуславят от наличието на стоково производство и стоково обращение от особен род.

Книжни пари – пускани от държавата задължителни за приемане парични знаци, които заменят златото във функцията му като средство за обращение и платежно средство. Книжните пари нямат собствена стойност и не могат да изпълняват функцията на мярка на стоковата стойност. Колкото и книжни пари да бъдат пуснати в обращение, те представят само стойността на количеството злато, необходимо за обслужване на стокооборота.