Оплождане

Оплождане – основен процес на половото размножаване, при който се сливат обикновено по двойки мъжки и женски полови клетки (гамети) с хаплоиден брой хромозоми, свързват се техните ядра (кариогамия), образува се диплоидна зигота, която дава началото на нов организъм. Примитивно оплождане при едноклетъчните (автогамия, конюгация) – повишава тяхната жизненост. Гаметите са с еднаква големина (изогамия) или с различна (анизогамия). Най-съвършената и разпространена форма на оплождане и полово размножаване е оогамията, при която мъжките гамети са сперматозоиди, а женските – яйцеклетки (яйца). Самия процес на оплождане се случва когато в яйцеклетката влиза един сперматозоид (моноспермия), по-рядко повече (полиспермия). При висшите растения оплождането се предшествува от опрашването, на практика при тях се извършва двойно оплождане.