Необходимост и случайност

Необходимост и случайност са философски категории, които отразяват съответно закономерната и несъществената връзка в изменението на нещата. Метафизиката разглежда необходимостта и случайността като взаимно изключващи се и отъждествява необходимостта с причинната обусловеност. Според диалектическият материализъм необходимостта се проявява чрез случайности, а случайността е проява на някаква необходимост. Опознаването на необходимите връзки има голямо значение за дейността на хората.