Недействителни правни сделки

Недействителни правни сделки са тези сделки, които не отговарят на изискванията за валидност, предвидени от закона. Според гражданското право на република България недействителни правни сделки биват:

Нищожни правни сделки- не пораждат правни последици, защото нарушават закона; нямат предмет основание или форма; сключени са привидно.

Унищожаеми правни сделки – правните им последици могат да бъдат отменени от съда с обратна сила, понеже са сключени от недееспособни лица, при грешка, измама, заплашване или крайна необходимост.

Относително недействителни правни сделки – на тяхната недействителност могат да се позовават само посочени от закона лица.