Кадастър и кадастрален план

Кадастър е сборник от периодически или непрекъснато събирани и систематизирани сведения за определени земни обекти (кадастър на населени места, кадастър на земеделски земи). При водния кадастър се събират хидрологически сведения за реки, езера, блата, ледници, подземни води и други за проектиране на използването им. При поземления кадастър се събират сведения за недвижимите имоти в поземлени книги и кадастрални планове.

Кадастрален план е плана на местност или населено място с точно изобразени граници на имотите, номерирани според имотна ведомост, която придружава кадастралния план и отразява правата (на собственост, ползване и други вещни права) върху тези имоти. Всеки един кадастрален план съдържа също очертанията на сградите, местата на дървета и други подобрения, също както и нивелацията на терена.