Исус Христос завел учениците си на разходка в планината

Исус Христос завел учениците си на разходка в планината. Когато били в подножието, Исус казал:
– Нека всеки вземе по един камък и да го носи към върха! Всички взели големи камъни, само Юда се направил на тарикат и взел едно малко камъче.
Когато изкачили върха, Исус ги попитал:
– Гладни ли сте?
– Да! – отговорили всичките в един глас.
– Тогава нека всеки камък да се превърне в питка хляб!
Всички се наяли, само хитрия Юда останал гладен. На другия ден Исус пак ги повел на разходка в планината и когато стигнали подножието, той пак им казал:
– Всеки да вземе по един камък и да го носи към върха!
Всички взели големи камъни, само тариката Юда грабнал една огромна скала.
Когато изкачили върха, Исус ги попитал:
– Гладни ли сте?
– Да! – извикали учениците му в един глас.
– Ами аз тука нося едни вафлички…