Хистерезис

Хистерезис се нарича остатъчното въздействие върху физична величина, което зависи от това, дали веществото е подложено на въздействие за първи път или се е намирало под него до дадения момент.

Магнитен хистерезис – намагнитването на феромагнитно вещество се определя не само от силата на намагнитващото поле, но и от неговото изменение. Цикличното намагнитване се извършва по затворена хистерезисна крива.

Еластичен хистерезис – зависимост на механичното напрежение (създадено в твърдо тяло при деформирането му) от големината на еластичната деформация (свиване, огъване и други).

Диелектричен хистерезис – аналогично явление при сегнетоелектриците.