Държава

Държавата е политическа организация на икономически господствуващата класа. Появява се в резултат от разделянето на обществото на антагонистични класи и се отличава с наличието на особена публична власт (административен апарат, армия, съд, полиция и други), противостояща на потиснатите и експлоатирани маси. Държавата се характеризира също така и с териториалната организация на населението. Независимо от разнообразните форми на държавно устройство и на управление, в частнособственическите общества държавата винаги е оръдие за осигуряване на експлоатацията. Държавата има и външна, отбранително-завоевателно функция. Съвременната империалистическа държава цели да запази и разшири господството на монополистическата буржоазия. Социалистическата държава се явява един вид диктатура на пролетариата: работническата класа сплотява и изразява интересите на всички трудещи се. В резултат на изграждането на комунизма в такива държави, вътрешните им и външните функции са загубили класово-политическият си характер и са прераснали в комунистическо обществено самоуправление.