Дисперсия и дисперсионен анализ

Дисперсионен анализ

Това е математически обоснован статистически метод за преценяване дали влиянието на определен фактор е съществено или несъществено за обема и особеностите на масовото проявление на изучаването явление при определени условия, място и време.

Дисперсия в математиката

Това е статистическа мярка за разсейването на стойностите на случайна величина. В теорията на вероятностите дисперсия се нарича математическото очакване на квадрата на отклонението на случайната величина от математическото и очакване. Подобна роля играе и така нареченото квадратично отклонение, което е квадратен корен от дисперсията.

Дисперсия на светлината

Това е разлагане на светлината на различни цветове при преминаването и през границата между две среди с различен показател на пречупване. Това може да се наблюдава опитно с помощта на уред наречен оптическа призма.

Дисперсни системи

Това са физико-химични системи от частици (дисперсна фаза), разпределени в течна, газообразна или твърда – дисперсна среда. Биват груби (суспензии, емулсии, пени) и фини (колоиди). Особените им физико-химични свойства се определят от наличието на извънредно голямата гранична повърхност между дисперсната среда и дисперсната фаза.

Дисперсия в статистиката

В статистиката терминът дисперсия има функцията на величина която характеризира статистическото разсейване.