Динамика в музиката

Динамиката в музиката представя различните  степени на силата на звученето на дадено музикално произведение в зависимост от художественото му съдържание. Динамиката се определя с италиански термини и специални знаци: f (форте) – означава силно, mf (мецофорте) – означава полусилно, ff (фортисимо) – означава много силно, p (пиано) – означава тихо, mp (мецопиано) – означава полутихо, pp (пианисимо) – означава много тихо, cresc (крешендо) или със знака < – означава постепенно усилване, decresc (декрешендо) или dim (диминуендо) или със знака > – означава постепенно затихване.