Диференциално смятане

Диференциалното смятане е дял от математиката, чийто обект е изследването на функциите с помощта на производни и диференциали. Диференциалното смятане е възникнало във връзка с решаването на задачи за прекарване на тангенти към криви, намиране на екстремуми на функции и скорости на движения. Обикновено в диференциалното смятане се включват също теорията на границите и на редовете. По-дълбокият анализ на основните понятия на диференциалното смятане е свързан с развитието на теорията на съвкупностите и теорията на функциите на реални променливи. Диференциалното смятане намира приложение в повечето области на математиката, физиката, естествознанието и техниката.