Диференциална рента

Диференциалната рента е вид поземлена рента, обусловена от монопола на стопанисването и ограничеността на земята. Стопанства по-близо до пазара или обработващи по-плодородни земи, произвеждат продукти с по-ниски производствени разходи и по-ниска производствена цена от стопанствата с лоши производствени условия. Те получават добавъчна печалба, която се превръща в диференциална рента. Има две форми на диференциална рента:

Първа форма, която е свързана с естественото плодородие и местоположение на участъците.

Втора форма, която е свързана с производителността на допълнително вложените капитали в един и същ участък, тоест с интензификацията на земеделието.