Диализа

Сам по себе си процеса диализа представлява  отделяне на колоидни разтвори и на високомолекулни вещества чрез поставяне на полупропусклива мембрана (животинска ципа, колодий, целофан и други), през която колоидните частици не могат да преминат.Самия процес диализа се основава на законите на дифузията. Процесът се ускорява при поставяне на разтворите в електрическо поле (процеса е познат като електродиализа). Диализата намира приложение в промишлеността при прочистване или разделяне на определени вещества, а също така намира приложение и в медицината.