Дескриптивна геометрия

Дескриптивна геометрия е дял от математиката с обект методите за изобразяване на пространствените фигури върху равнина или повърхнина и решаване на пространствените задачи за тези фигури, като се използват изображенията им. Особено значение в дескриптивната геометрия има проекционните чертежи. Приложение дескриптивната геометрия намира основно в приложните науки, като в днешно време то е все по малко (развитието на електронно изчислителната техника и линейната алгебра бавно и постепенно започват да я обезсмислят). Идеята на дескриптивната геометрия е, че ако съществуват две проекции на един и същ предмет, представени от различни позиции, то с помощта на серия от изчисления можем да добием представа за размерите на предмета, вида му и дори да направим трета проекция от съвсем различна позиция.