Биология – биофизика и биохимия

Биология е наука (по-скоро комплекс от науки) за живота. Биологията изучава устройството, произхода, родствените отношения на организмите, процесите, причините и закономерностите на жизнените явления в тях с оглед на овладяването и насочването им. Основните поделения на биологията са ботаниката и зоологията. С разширяване и специализиране на задачите на биологията се обособяват отделни дисциплини:

  • морфологични: анатомия, хистология, цитология, морфология (описателни науки), таксономия.
  • физиологични: физиология, ембриология, екология, зоогеография, фитогеография, микробиология, филогения, генетика, палеонтология.

Теоретичната биология е обобщаваща наука. При изучаването на отделни систематични групи в биологията се обособяват:

  • в зоологията: протозоология, карцинология, ентомология, ихтиология, орнитология, мамалиология.
  • в ботаниката: алгология, микология, лихенология, бриология.

Връзката на биологията с химия, физика, геология е създала междинните науки биохимия, биофизика и други.

Биохимия

Биохимията е наука за химичния състав на организмите, химичните процеси в тях и връзката на тези процеси с проявите на жизнена дейност. Бива биохимия на растенията, с широко застъпен дял за микроорганизмите, и биохимия на животните, и специално на човека, с практически важния з медицината дял патологична биохимия (клинична). Биохимията се използва при всички биологични и медицински дисциплини, в технологията на ферментационните процеси и други.

Биофизика

Биофизиката е наука изучаваща физическите основи на жизнените явления. Биофизиката изследва същността, първичния механизъм на елементарните жизнени процеси в клетката – термодинамика, кинетика, енергетични превръщания, възбуждане на тъканите и органите и други. Биофизиката използва записването на биотокове, електронна микроскопия, рентгеноструктурен анализ, белязани атоми и други.

Биологичните знания се прилагат в медицината, растениевъдството, животновъдството и други, като са обособени комплексните или приложните клонове – патологоанатомия, патофизиология, фитопатология, агробиология и така нататък. Биологията е главна основа на материалистическия мироглед. Развитието на биологията се характеризира с непрекъсната борба между материализма и идеализма, траяла столетия. В резултат на биологичните открития през периода на Ренесанса, изказванията на революционни схващания, създаването на теорията на Чарлз Дарвин и други постижения и обобщения се утвърждават материалистичните възгледи в биологията. Биология означава и начин на живот на даден вид или група организми.