Агенция по вписванията

Агенцията по вписванията е създадена през 2004-та година съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър. Три месеца след закона влиза в сила и Устройственият правилник на Агенцията по вписванията. Със създаването на Агенцията към нея преминават и сто и дванадесетте Служби по вписванията към Районните съдилища, като към момента тези служби наброяват сто и тринадесет. Ролята на Агенцията по вписванията е да обработва всички подлежащи на вписване актове, като въз основа на тях се правят бъдещи справки с регистъра на агенцията, издават се удостоверения и преписи. Публичността и прозрачността която дава Агенцията по вписванията на всички актове, гарантира сигурност при сключването на всякакви сделки с недвижимо имущество. Агенция по вписванията разполага с модерна и единна информационна система създадена на базата на проекта „Кадастър и имотен регистър“. Системата дава моментален достъп в реално време за всички имотни сделки случващи се на територията на страната. От 2005-та година насам Агенция по вписванията води и регистъра БУЛСТАТ. От 2009-та година, благодарение на новият Семеен кодекс, Агенцията по вписванията води и регистъра на Имуществените отношения на съпрузите (публичен регистър).